Des de la declaració de l’estat d’alarma pel govern espanyol el passat 14 de març a causa el COVID-19, s’han dictat diverses normes que han incidit de manera directa i constant en les activitats de les empreses, els professionals i els ciutadans en general.

Aquesta normativa ha tingut efectes en la regulació de l’operativa i activitat de les empreses, distingint aquelles activitats considerades essencials de les que no ho són i decretant el tancament temporal de les segones.

També ha tingut efectes, entre altres, en l’àmbit laboral, amb mesures per a la protecció de l’ocupació, regulant i agilitzant els expedients de regulació d’ocupació temporals (els anomenats ERTOS) iniciats com a conseqüència de la pandèmia.

En l’àmbit tributari i de seguretat social, ha permès la possibilitat de sol·licitar, en determinades condicions, un ajornament dels impostos i de les contribucions socials.

En l’àmbit corporatiu s’ha centrat principalment la regulació en suspendre i estendre els terminis per a la formulació i aprovació de comptes anuals i altres informes corporatius de les empreses.

S’han introduït, així mateix, determinades proteccions o restriccions relatives a les inversions estrangeres realitzades en determinats sectors per residents de fora de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Comerç, quan la titularitat real correspongui a residents de fora de les esmentades organitzacions territorials.

En el règim dels arrendaments urbans d’habitatges, s’ha ofert per a aquests contractes determinades mesures o solucions (moratòries i bonificacions), diferents en funció del tipus de propietari d’aquestes, així com adoptant mesures per dilatar l’inici dels possibles processos desnonament que poguessin tenir connexió amb la situació actual.

En l’àmbit de les accions personals i processals, s’ha decretat també l’extensió dels terminis de prescripció i caducitat.

Finalment, sense perjudici d’altres mesures també adoptades, cal destacar aquí l’aprovació de determinades mesures financeres per a pal·liar, en certa mesura, els efectes creats pels efectes del Coronavirus i l’estat d’alarma decretat, amb la concessió línies d’avals i crèdits ICO.

Aquesta situació d’alarma i el reconeixement de l’existència, en molts casos, d’una força major, ha posat de manifest la problemàtica de la seva aplicació i la necessitat d’acudir al que regula al respecte a l’article 1105 de el Codi Civil de 1889 i al seu desenvolupament jurisprudencial per intentar obtenir protecció. S’ha posat d’actualitat, de nou, la possible aplicació de l’anomenada clàusula “rebus sic stantibus” (encara que la seva acceptació pel Tribunal Suprem ha estat, en general, restrictiva) a les relacions contractuals existents, en particular en aquells contractes de tracte successiu.

Principals normes

A continuació, detallem les principals normes estatals aprovades en ocasió d’aquesta crisi, que pot ser d’utilitat tenir a mà.

Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública. BOE 62/2020 de 11 de març.

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. BOE 67/2020 de 14 de març.

Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID -19. BOE 73/2020 de 18 de març.

Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19. BOE 65/2020 de 13 de març.

Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. BOE 73/2020 de 18 de març.

Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, fins al 12 de març de 2020.

Reial Decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19.

Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Resposta de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) a la consulta d’auditoria sobre l’efecte del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, en el seu article 40, en el procés de formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals de les diferents entitats.

http://www.icac.meh.es

Advertència

La informació continguda en aquesta pàgina és de caràcter general i no constitueix opinió professional ni prestació de serveis d’assessorament legal.

Contacte

Si tingués interès a conèixer en major detall els aspectes recollits en aquesta pàgina, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a doria@doriatolle.com.

Barcelona i Madrid, 8 d’abril de 2020