Fundacions

Assessorament legal

Assessorem les funda­cions en el compli­ment general de les seves obli­ga­cions legals, en els aspec­tes legals dels projec­tes que duen a terme, en els del seu finan­çament i en la relació amb el protec­torat. També actuem com a secre­tari del patronat, prestant asses­sorament legal en la convo­catòria i cele­bració de les sessions del patronat i en la presa de decisions pels patrons.