Govern corporatiu & RSC

Bon govern i reputació

Pel que respecta a govern corpo­ratiu, asses­sorem en el disseny i redac­ció dels estatuts socials, regla­ments de les juntes gene­rals, del consell d’adminis­tració i dels dife­rents comitès, els codis ètics i de con­ducta per a oferir a les compa­nyies unes regles per al seu bon govern i reputació.

També assessorem els nostres clients a definir les seves estra­tègies de respon­sa­bilitat social corpo­rativa (RSC) i de sosteni­bilitat, focalit­zant-ho espe­cialment en els assumptes rela­cionats amb les cadenes de subminis­trament i la contrac­tació respon­sable en l’opera­tiva amb proveïdors.